پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
وبينارها

وبينارها

شایستگی های عمومی مدیران

شایستگی های عمومی مدیران

شغلی

شغلی

 عمومی

عمومی

مدیران

مدیران

آزاد

آزاد

توجیهی بدو خدمت

توجیهی بدو خدمت

دوره های اردیبهشت ماه

دوره های اردیبهشت ماه

دوره ICDL

دوره ICDL

جشنواره کتابخانی رضوی

جشنواره کتابخانی رضوی

دوره مهرماه

دوره مهرماه

آبان ماه

آبان ماه

راهنماي ثبت نام

راهنماي ثبت نام

دوره آذرماه

دوره آذرماه