پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
وبينارها

وبينارها

شایستگی های عمومی مدیران

شایستگی های عمومی مدیران

شغلی

شغلی

 عمومی

عمومی

مدیران

مدیران

آزاد

آزاد

آزمون روانشناختی

آزمون روانشناختی

دوره ICDL

دوره ICDL

دوره تربيت مدرس

دوره تربيت مدرس

دوره مهرماه

دوره مهرماه

آبان ماه

آبان ماه

راهنماي ثبت نام

راهنماي ثبت نام

دوره آذرماه

دوره آذرماه

ديماه

ديماه

ديماه  (ويژه مديران)

ديماه (ويژه مديران)

ویژه کلیه دستگاه های اجرایی

ویژه کلیه دستگاه های اجرایی

بهمن ماه

بهمن ماه

اسفند ماه

اسفند ماه

ويژه ماه رمضان

ويژه ماه رمضان

دوره هاي-خرداد ماه

دوره هاي-خرداد ماه

ويژه غدير

ويژه غدير

مردادماه -1401

مردادماه -1401

ويژه رابطين آموزشي

ويژه رابطين آموزشي

ويژه محرم

ويژه محرم

دفاع مقدس

دفاع مقدس

توجيهي بدو خدمت (شهريورماه)

توجيهي بدو خدمت (شهريورماه)

شهريورماه-1401

شهريورماه-1401

مهرماه

مهرماه