پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
آموزش ثبت نام

آموزش ثبت نام

دوره های آبان ماه

دوره های آبان ماه

سمینارها

سمینارها

شایستگی های عمومی مدیران

شایستگی های عمومی مدیران

توامندی های عمومی

توامندی های عمومی

شغلی

شغلی

مدیران

مدیران

اختصاصی دستگاه ها

اختصاصی دستگاه ها

توجیهی بدو خدمت

توجیهی بدو خدمت

فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی Cultural and public

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

ويژه بانوان

ويژه بانوان

دوره های دی ماه

دوره های دی ماه

دوره های آذرماه

دوره های آذرماه

دوره های اردیبهشت ماه

دوره های اردیبهشت ماه

ويژه رمضان

ويژه رمضان

آزمون روانشناختی

آزمون روانشناختی

دوره های خرداد ماه

دوره های خرداد ماه